Polityka prywatności - Buenopet - dobry wybór na długi czas

Polityka prywatności sklepu internetowego „BARTEX” ZPCHr

Polityka prywatności serwisu www.buenopet.pl

§ 1

Definicje

 1. Administrator – Grzegorz Buganik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Produkcyjna „BARTEX” Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w miejscowości Żagań przy ul. Skarbowa 15, 68-100 Żagań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9240006194, REGON 970042289.

 2. Użytkownik – Klienci serwisu internetowego www.buenopet.pl, prowadzonego przez Administratora.

§ 2

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych poprzez Serwis.

 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Grzegorz Buganik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Produkcyjna „BARTEX” Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w miejscowości Żagań przy ul. Skarbowa 15, 68-100 Żagań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9240006194, REGON 970042289.

 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa.

 4. Klient oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm., zwanej dalej „Ustawą”), w odniesieniu do danych osobowych Klienta, wprowadzanych w procesie rejestracji a przekazywanych Sprzedawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem, w szczególności:

 1. imię i nazwisko,

 2. dane adresowe,

 3. adres e-mail.

 1. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania w/w danych i powierzania ich przetwarzania podmiotom trzecim.

 2. Zgodnie z art. 31 Ustawy Użytkownik powierza Administratorowi do przetwarzania dane osobowe, zgłoszone w procesie rejestracji i ich zmian, w celu wykonywania usług określonych w Regulaminie i w zakresie niezbędnym do ich wykonania tj. w celu zagwarantowania prawidłowej realizacji usług Administrator jest uprawniony do przekazania danych podmiotom współpracującym.

 3. Użytkownik upoważnia Administratora do wydawania osobom biorącym udział w przetwarzaniu danych osobowych, upoważnień do przetwarzania swoich danych osobowych.

 4. Administrator zobowiązuje się do przetwarzania przekazanych danych osobowych, zgodnie z Ustawą oraz Regulaminem.

 5. Administrator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Użytkownika wyłącznie w zakresie strat rzeczywiście poniesionych przez Użytkownika, w szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści.

 6. Dane Użytkownika, przekazane Administratora, stanowią własność Użytkownika, chyba że stanowią one informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 7. Administrator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.

 8. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych Użytkownika osobom trzecim, w celu świadczenia usług przez Administratora, o których mowa w Regulaminie.

 9. W razie rezygnacji z usług Administratora, wszystkie dane Użytkownika będą przechowywane przez 5 lat kalendarzowych poczynając od pierwszego dnia roku następującego po dacie ostatniego logowania na stronie www.buenopet.pl.

 10. Zatwierdzając postanowienia Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych jego osobowych przez Grzegorza Buganik, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Produkcyjna „BARTEX” Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w miejscowości Żagań przy ul. Skarbowa 15, 68-100 Żagań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9240006194, REGON 970042289 w celu prowadzonej przez w/w Administratora działalności.

 11. Użytkownik wyraża dodatkowo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności dotyczących ofert specjalnych i promocji, w szczególności na usługi określone w Regulaminie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.

 12. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 13. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.

 14. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

 15. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

 16. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 17. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną powiadomieni w sposób widoczny i zrozumiały.

 18. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.buenopet.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać